SAM

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Behöver företaget Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

Extern länk:    Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation (Arbetsmiljöverket) 

En god arbetsmiljö gynnar alla, både arbetsgivare och arbetstagare. Att arbeta med arbetsmiljön ger framförallt mänskliga vinster men på sikt ger det även ekonomiska fördelar.

Från och med den 1 juli 2001 gäller en ny föreskrift för arbetsmiljön ”AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete” (SAM), den ersätter ”AFS 1996:6 Internkontroll av arbetsmiljön”.

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Med andra ord har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.

De tre delarna undersöka, genomföra och följa upp är det man betecknar som  ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa, såväl fysisk som psykisk. Därefter följs åtgärderna upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också viktigt att alla anställda är engagerade, insatta och aktiva i det pågående arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har av naturliga skäl oftast en bra kännedom om riskerna i det dagliga arbetet och bra förslag på åtgärder. Arbetstagarens delaktighet i arbetet ger också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna.

Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå och hur manarbetar mot detta.

Det behövs dokumentation för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag.

En skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet underlättar avsevärt arbetsgivarens arbete.

Hur kan Arbetsmiljögruppen hjälpa till?

För att kunna arbeta på ett enkelt och effektivt sätt med arbetsmiljön så har Arbetsmiljögruppen tagit fram ett komplett system för SAM.

Arbetsmiljögruppen har specialiserat sig på att kvalitetssäkra och göra dokumentationer åt företag. Med konsulter samt egna jurister med specialkunskap om SAM, så kan vi erbjuda högsta kompetens inom området.

För oss handlar det inte bara om lagar och regler – Vi arbetar med att människor skall må bra. Mår de anställda bra – mår företaget bra!

Vi hjälper er med SAM, SBA, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, Brandskyddsarbete, Arbetsmiljödokumentation, Brandskyddsdokumentation, arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete, arbetsmiljö, brandskydd, psykosocial arbetsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö,
dokumentation arbetsmiljö, dokumentation brandskydd
konsult, konsulthjälp, Arbetsmiljökonsult.
AMG, Arbetsmiljögruppen i Växjö, kronoberg & Småland.Vi hjälper er med allt inom SAM, SBA, Arbetsmiljöarbete, Systematiskt Brandskyddsarbete, Arbetsmiljödokumentation, Brandskyddsdokumentation, arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete, arbetsmiljö, brandskydd, psykosocial, organisatorisk, dokumentation, konsult, konsulthjälp, Arbetsmiljökonsult, AMG, Arbetsmiljögruppen i Växjö, Kronoberg & Småland.