SBA

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE  (SBA)

Grunden för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Den 1 januari 2004 kom ”Lagen om skydd mot olyckor” (2003:778). Denna lag ersatte Räddningstjänstlagen. I lagen finns numera ett krav om att man ska aktivt arbeta med sitt brandskydd och inom vissa verksamheter även skicka in en brandskyddsredogörelse till kommunen.

I lagen sägs det i kapitel 2 § 2: ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att kunna förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Således är ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att se till att det finns tillräcklig brand- och livräddningsutrustning samt se till att personal och ansvariga är tillräckligt utbildade och informerade när det gäller brandskydd. Räddningsverket har gett ut ett allmännt råd SRVFS 2004:3 där man förklarar vad ägare och nyttjanderättshavare bör göra för att uppfylla lagen. I det allmänna rådet sägs att alla bör arbeta systematiskt med sitt brandskydd och dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete.

Vi hjälper er med allt inom SAM, SBA, Arbetsmiljöarbete, Systematiskt Brandskyddsarbete, Arbetsmiljödokumentation, Brandskyddsdokumentation, arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete, arbetsmiljö, brandskydd, psykosocial, organisatorisk, dokumentation, konsult, konsulthjälp, Arbetsmiljökonsult, AMG, Arbetsmiljögruppen i Växjö, Kronoberg & Småland.